INTANGIRIRO

Murakaza neza kuri iyi paji y’urubuga rwa interineti rw’Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco rwahariwe ururimi.

Ururimi ni iki?
Ururimi ni igikoresho nyamuryango cy’ubwumvane gishingiye ku gukoresha ubushobozi kamere abantu bifitemo bwo kumvikana bakoresheje amajwi yatuye abantu bagize umuryango nyarurimi umwe baba baremeranyijeho. Ku rwego rw’abantu hagati yabo, ururimi rubafasha gushyikirana, kugezanyaho amakuru, kuranga ibibakikije, gushyira ku murongo ibitekerezo no kubigaragaza, kugaragaza imbamutima n’ibindi.
Ku rwego rw’umuryango nyarurimi cyangwa rw’igihugu, ururimi rugira uruhare runini mu mibereho y’abantu n’inzego nyamuryango, mu guhuza no kunga imbaga, mu kubumbatira, gukuza no gusakaza  umuco, ndetse no mu guhanga no guhererekanya ubumenyi n’ibindi bitekerezo bifasha umuryango kwiyubaka no kwiteza imbere.
Ururimi ni igikoresho ntagereranywa cy’ubwumvane n’ubumwe nyamuryango, rukaba n’umusingi w’iterambere abantu bagenda bageraho. Koko rero, kwita ku rurimi ni imwe mu nzira zo kugeza bene rwo ku iterambere rirambye.

Uruhare rw’ururimi rw’Ikinyarwanda mu Rwanda
U Rwanda rufite amahirwe ataboneka henshi muri Afurika yo kugira ururimi rumwe ruhuza abenegihugu bose, ari rwo Ikinyarwanda. Ni rwo rutuma tugira imyumvire imwe kandi tugashobora kugendera mu cyerekezo kimwe cy’iterambere.
Ku bw’ibyo, Abanyarwanda dukwiye guterwa ishema n’uwo murage w’agaciro twasigiwe n’abasokuru, tugahagurukira kurengera no guteza imbere ururimi rwacu rw’Ikinyarwanda, kugira ngo rukomeze kuba ipfundo ry’ubumwe n’inkingi y’ubumenyi n’umuco, byose hamwe bikatubera imbarutso y’iterambere.
Kwigira no kwihesha agaciro, ari byo kwishakamo ubushobozi bwo kwibeshaho no kugira ishema n’ishyaka by’Igihugu cyacu ntibyagerwaho hirengagijwe uruhare rw’ururimi rw’Ikinyarwanda, kuko ari rwo rudufasha kuvoma mu muco wacu ubwenge budufasha kwikemurira ibibazo mu buryo burambye tudategereje ak’imuhana. Ikinyarwanda si uburyo bwo kuvuga gusa; ni urusange rw’indangagaciro zigize Umunyarwanda, muri make: uburyo bwo gutekereza, kuvuga, gukora, kubaho no kubana kinyarwanda.
Buri Munyarwanda akwiye kuba yemera uruhare rw’ingenzi ururimi rw’Ikinyarwanda rufite mu kubaka ubumwe n’iterambere rirambye by’u Rwanda. Uku kwemera twagushimangiye mu Itegekonshinga twitoreye kuwa 04 Kamena 2003 nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, aho twiyemeje kubaka Igihugu cyacu dushingiye ku byo tuvoma mu rurimi, umuco n’umurage ndangamateka by’u Rwanda (Irangashingiro, agaka ka 7 n’aka 8), tukiyemeza guha umwanya Ikinyarwanda mu nzego zose z’imibereho n’imiyoborere y’Igihugu (ingingo ya 5) kandi tukemeza ishyirwaho ry’Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco (ingingo ya 50 n’iya 51).


Kurengera no guteza imbere Ikinyarwanda
Nkuko bigaragazwa n’ingingo ya 5 y’Itegeko Nº 01/2010 ryo kuwa 29/01/2010 Rigena Inshingano, Imiterere n’Imikorere y’Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco, Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco ifite inshingano nkuru yo kubahiriza ibiteganywa n’ingingo ya 50 n’iya 51 z’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo kuwa 4 Kamena 2003, nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu.
Inshingano zayo zikubiyemo kwita ku rurimi rw’ikinyarwanda hagamijwe kururengera, kuruteza imbere, kurusesengura, kurukungahaza, kuruhesha agaciro mu Rwanda no mu mahanga n’izindi.
Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco yihatira kugera kuri izi ntego binyuze mu gukora ubushakashatsi bugamije kugeza ku Banyarwanda inyandiko mbonera n’inkoranya z’ururimi rw’Ikinyarwanda, kwemeza imikoreshereze inoze y’Ikinyarwanda no gukangurira Abanyarwanda b’ingeri zose imikoreshereze ikwiye y’Ikinyarwanda.
Harimo kandi gushyigikira ibikorwa by’ubwanditsi n’iby’ubushakashatsi biteza imbere ururimi rw’Ikinyarwanda, kugira Leta inama mu byerekeye ururimi, kugira uruhare mu ishyirwaho rya poritiki y’imikoreshereze y’indimi mu Rwanda, guhesha agaciro Ikinyarwanda, gufata ibyemezo bigamije kurengera no guteza imbere Ikinyarwanda n’ibindi.

Intego y’uru rubuga
Uru rubuga rugamije kwereka Abanyarwanda uko Ikinyarwanda kimeze muri iki gihe, ibibazo biri mu mikoreshereze yacyo, imvano yabyo n’ingamba zo kukirengera no kugiteza imbere. Ruzafasha abantu bose bifuza gukoresha Ikinyarwanda kinoze, gusobanukirwa n’ikibonezamvugo n’amagambo by’Ikinyarwanda, kumenya amuga akwiriye cyangwa izindi nyandiko zijyanye n’iyigandimi n’ubuvanganzo nyarwanda mu Kinyarwanda.