UMUCO W'U RWANDA

Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco ni ikigo cya Leta gishyirwaho n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda, nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 50 n’iya 51, aho rivuga ko “Umwenegihugu afite uburenganzira ku biteza imbere umuco” kandi ko “Leta ifite inshingano zo kurengera no guteza imbere umuco w’Igihugu” nanone rivuga ko hashyizweho Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco.

Mu nshingano z'ibanze z'Inteko ni ukurengera no guteza imbere Ururimi rw'Ikinyarwanda n'Umuco w'u Rwanda nk'uko bigaragara mu Itegeko N0 01/2010 ryo kuwa 29/01/2010 mu ngingo yaryo ya 5.

Ariko se umuco ni iki? Kandi se ni iyihe nshingano dufite nk'Abanyarwanda mu rwego rwo kurengera no guteza imbere umuco wacu?
Bimaze kugaragara ko gusobanura umuco bitoroshye; abashakashatsi bagiye batanga ibisobanuro by’umuco binyuranye kandi byuzuzanya. Dufashemo bimwe, byadufasha gusobanukirwa umuco nyarwanda:

Nka  E.B. TYLOR (1871) agira ati: “Umuco cyangwa amajyambere (mu gisobanuro cy'ayo magambo kijyanye n’ imenyamoko) ni uruhurirane  rw’insobe rugizwe n’ubumenyi, imyemerere, ubugeni, amategeko, imyitwarire yemewe, imico n’ubundi bushobozi bwose n’akamenyero umuntu agenda yunguka nk’umwe mu bagize umuryango.”
Bityo dusanga umuco ari isangano ry’ibimenyetso byihariye biranga umuryango runaka w’abantu bikagaragarira mu mitekerereze, imikorere, imyifatire mu bumenyi no mu mvugo by’imbaga igize uwo muryango.
Umuco uturuka ku bintu bitatu (3) by'ingenzi ari byo umurage, ibihangano n'ibitirano:

-Umurage: ni ibyo abasekuru badusigiye kandi tugenderaho bikaturanga bikatwitirirwa.

-Ibitirano ni ibyo tuvana mu bindi bihugu. Aha rero niho Abenegihugu, abahuriye ku muco runaka ubaranga basabwa kubamaso bagashungura, bakagosora bakemeranya ibyo bakira bikabaranga mu muco wabo babikuye mu mico y'ahandi, kuko ibyiza by'abandi si ko buri gihe biba ari ibyiza mu muco wundi runaka.

-Ibihangano ni ibyo abantu bahanga bigamije gusubiza ibibazo barimo, bakabyifashisha hanyuma bikaza kurangira byiswe umuco wabo.
Umuco nyarwanda rero ni ishingiro ry’ituze mu muryango w’Abanyarwanda kuko uhuza abanyarwanda mu mikorere, mu mihango, mu migenzo, mu mitekerereze, mu bihangano byabo kuko bawusangiye kandi ukabaranga.

Mu rwego rwo kwiteza imbere no kugira uruhare mu iterambere rirambye, Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco irashishikariza buri wese kurangwa n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda zikaba umusemburo w’iterambere, cyane cyane binyuze mu burezi n’Itorero, kandi hagashyirwa muri za Kaminuza n’Amashuri Makuru gahunda zigisha zikanakora ubushakashatsi ku byerekeye umuco, ururimi rw’Ikinyarwanda, ubugeni, ubuhanzi na muzika.
Bimwe mu bihugu bikize ubu ku isi byagiye bishingira iterambere ryabyo ku muco wabyo, ndetse bikanawusakaza no hanze y’imbibi zabyo. Iterambere rishingiye ku muco rigira uruhare ku mibereho myiza y’abaturage: batuye ahantu heza, bafite ubuzima bwiza, bafite ubumenyi, bafite ibikoresho nkenerwa bya buri munsi. Uko imibereho y’abaturage igenda irushaho kuba myiza niko igihugu kigenda kiva mu bihugu biri mu nzira y’amajyambere kigana mu bikize ku isi.
Kuri uru rubuga, muzajya musangaho amateka, amakuru, ubushakashatsi ku muco n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda.
Ibyo bizajya bifasha Abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange kubungabunga no guteza imbere umuco ari nako ibikorwa byose by'Abanyarwanda bishingira ku muco.