ABAGIZE ISHAMI RY'URURIMI

1. Umuyobozi w’Ishami ry'Ururimi: 

 

                NSANZABAGANWA Modeste

2. Umukozi Ushinzwe Ihindura, Isesengura, Ubwanditsi n’Itangazanyandiko:

 

              MUNYAZIKWIYE Théogène


3. Umukozi Ushinzwe Ubwanditsi bw’Inkoranyamagambo:

 

                KABAGEMA Egide


4. Umukozi Ushinzwe Gusesengura no Kuboneza Ururimi:

 

                 MUSABEYEZU Théogène


5. Umukozi Ushinzwe Ubuvanganzo Nyemvugo n’Ubuvanganzo Nyandiko Nyarwanda:

 

                  MUSHIKIWASE Chantal


6. Umukozi Ushinzwe Iyigandimi Nyamuryango:

                  UWERA Marcelne