Sakwe sakwe

 

 1. Mpagaze ku gasozi nsama ifuro ry'amata

 

-       Uruyange rw'amashaza

-       Ubwerezwa bw’igiti

-       Umusatsi w’imvi

 

 1. Mugongo mugari mpekera abana

 

-     Umugongo w’umukecuru

-       Uburiri

-       Matora

 

 1. Mutumbagira wa Rujugira

 

-       Agaca mu kirere

-       Urubingo

-       Umwumba w'insina

 

 

 1. Mvuye ikuzimu bampa akabando

 

-       Igihumyo

-       Igikoro

-       Umugondoro w’igishyimbo

 

 

 1. Nabyaye abakobwa benshi uwapfuye ijisho muri bo abatanga gusabwa

 

-       Inkeri zihiye

-       Inopfu

-       Umusigati

 1. Nagutera icyo utazi utabonye

 

-       Iherezo ry’isi

-       Amarira y’ingona

-       Ubukumi (ubuto, ubukwe) bwa so na nyoko

 

 1. Nagutera ikibyutsa umugabo mu gicuku

 

-       Ifaranga

-       Abajura

-       Itabaro

 

 1. Nahinze mu mpinga nsarura mu gapfunsi

 

-       Uburo

-       Umusatsi

-       Urucaca rwo mu gahinga

 

 

 

 1. Nkuruye umugozi ishyamba rirahubangana

 

-       Umuyaga

-       Imvura y’urushyana

-       Umusore wishwe n'inzara

 

 1. Nturutse hanze mbona umuntu ninjiye ndamubura

 

-       Agasongero k'inzu

-       Inzu yo mu gikari

-       Intashya hejuru y’inzu

 

 1. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo

 

-       Inzuki ziryana ariko zigakora ubuki buryoha

-       Inka kuba umukara igakamwa ayera

-       Umushwi usohoka mu igi ugahita ugenda

 

 1. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo

 

-       Inkende iheka umwana wayo kunda ntagwe

-       Ubwato bugenda hejuru y’amazi ntibwibire

-       Inzoka mu kugenda nta maguru

 

 

 1. Nyirakaruhura intumwa y'urupfu

 

-       Ibitotsi

-       Indwara

-       Umunaniro

 

 1. Nyiramakangaza ngo mutahe

 

-       Inshuti mudaherukanye

-       Umukobwa washyingiwe kure

-       Imbeho ku rugi

 1. Nyiramutarataje abagabo

 

-       Urubanza

-       Ifaranga

-       Umugore uri ku nda

 

 1. Nyirabyuma ndashya umugongo

 

-       Urusenge

-       Inkono ku mashyiga

-       Kaburimbo ku zuba

 

 

 1. Sakuza n'uwo muri kumwe

 

-       Umuvandimwe

-       Ururimi rwawe

-       Urungano

 

 1. So na Nyoko bapfaga iki?

 

-       Inzoga y’inkangaza

-       Akayuzi ko mu rubibi

-       Ibirunge

 

 1. Sogokuru aryoha aboze

 

-       Umuneke

-       Umutobe

-       Amarwa

 

 1. Tuvuye mo umwe ntitwarya

 

-       Umunyakigega

-       Abana b’impanga

-       Ishyiga ry’inyuma

 

 

 

 1. Umugezi wange utemba uzamuka

 

-       Inzoga mu muheha (mu mukenke)

-       Amazi mu gitembo kizamuka

-       Umuyaga uhuha ku musozi

 

 1. Umusaza Sacyoya agendera ku kabando kamwe

 

-       Igishyimbo k’inyumba

-       Igikoro/ ikinyamayogi

-       Itunda

 

 1. Zana akebo nzane akandi tujye gutara intagwira

 

-       Ingano zarumbye

-       Amagi y’inyamanza

-       Ubwoya bw' inka

 

 1. Zagarika amahembe zose ntiwamenya iyo nyoko yakowe

 

-       Ingara z'iminyinya

-       Inyambo

-       Ibitika by’amateke

 1. Gatukura katokeje

 

-       Ikawa zeze

-       Umwana w’ifundi

-       Amasaka

 

 1. Hakurya mu gihuku

 

-       Ubuvumo

-       Ishyamba ry’inzitane

-       Ikizu kitagira abantu

 

 1. Nagutega icyambuka uruzi kitagira amaguru

 

-       Ubwato

-       Ijwi

-       Inzoka

 

 1. Karisimbi irahongotse

 

-       Inzu yaguye uruhande rumwe

-       Igisate cy’umutsima

-       Umusozi wacitse inkangu

 

 1. Nshiye mu ishyamba rimpa umwezi

 

-       Ibarizo

-       Uruhira

-       Aho baciye ubukangaga

 

 1. Abana bange bangana bose

 

-       Amaguru

-       Ifundi

-       Amabimba

 

 1. Bombori bombori

 

-       Ifaranga ku meza

-       Ibati rihanutse

-       Urujyo ku nkono

 

 1. Cyasamye kitaryana

 

-       Umwobo mu rutare

-       Ikiryango k’inzu

-       Icyanzu

 

 

 1. Mukara n’iyayo

 

-       Inka n’iyayo

-       Imodoka y’umukara kuri kaburimbo

-       Inkono n’urweso

 

 1. Nagutera muremure waje none

 

-       Umuhanda

-       Insinga z’amashanyarazi

-       Igiti k’inturusu

 

 1. Nkubise urushyi rurumira

 

-       Inkovu ku matama

-       Ibara ry’inka

-       Ikibibi

 

 1. Sesera aha dushire

 

-       Amasaka ku rusyo

-       Ibiryo mu nkono

-       Inkwi mu ziko