Indangagaciro

 

INDANGA GACIRO Z'UMUCO NYARWANDA

GUKUNDA IGIHUGU

Kwihesha agaciro

 

Kugira ubwitange

 

Kugira ishyaka n’ubutwari

 

Kugira uruhare mu bikorwa by’igihugu

 

Kwirinda amacakubiri n’ivangura

 

Gucunga  neza ibya rubanda

 

Kubungabunga umutekano

GUKUNDA UMURIMO

Umurava

 

Gushishikarira umurimo

 

Gukora umurimo unoze kandi ufite ireme

 

Gukorera hamwe

 

Gukorera ku gihe

 

Guhanga imirimo mishya no kuvugurura imikorere

 

Kurangiza ibyo watangiye

 

Gucunga neza umutungo

 

Guteganya

 

Kwigira

 

Kugira umuco wo guhiganwa no kuba indashyikirwa

KUGIRA UBUPFURA

Ukuri

 

Kwiyoroshya

 

Kujya inama

 

Kuzuza amasezerano, kubaha ijambo, indahiro n’igihango

 

Kugira ijambo ryiza

 

Kwihangana

 

Kudahemuka

 

Gushima no gushimira

 

Gushishoza

 

Kwanga umugayo

 

Ubumanzi

 

Ubuntu

 

Kugira isuku no kwiyitaho

KUNGA UBUMWE

Kugira ubumwe, ubufatanye n’ubusabane

 

Guharanira amahoro

 

Gutabarana

 

Gufatanya

 

Kubahana

 

Ubucuti

 

Kuganura

 

Kwizerana no kujya inama

 

Kugira ubwuzu n’urugwiro

 

Kubaha uburenganzira bwa muntu

 

Ubumuntu

 

Kwirinda ihohotera iryo ari ryo ryose

 

Kwirinda amacakubiri n’ivangura