INSHINGANO N’ UBUBASHA BY’ INTEKO NYARWANDA Y’ URURIMI N’ UMUCO

INSHINGANO N’UBUBASHA

Inteko Nyarwanda y’Ururimi n’Umuco ifite inshingano nkuru yo kubahiriza ibivugwa mu ngingo ya 50 n’iya 51 z’Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo kuwa 4 Kamena 2003, nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu.


Ifite kandi inshingano zihariye z’ingenzi zikurikira:

1° Kurengera no guteza imbere ururimi n’umuco;

2° Gusesengura ururimi n’umuco by’u Rwanda mu ngingo zabyo zose;

3° Gushima ibikorwa by’ikirenga mu rwego rw’ururimi n’umuco;

4° Gutanga inama ibisabwe cyangwa ibyibwirije mu byerekeye ururimi n’umuco;

5° Gufata ibyemezo mu byerekeye ururimi n’umuco;

6° Kugaragaza imiterere y’ururimi rw’Ikinyarwanda, kuboneza no kurengera ubusugire bwarwo  mu mvugo, mu myandikire no mu yindi mikoreshereze itandukanye;

7° Gukungahaza Ikinyarwanda ku buryo gikoreshwa mu bumenyi bw’ingeri zose;

8° Kwemeza imikoreshereze ikwiye y’Ikinyarwanda mu nzego zose;

9° Kurinda ko indimi shami z’Ikinyarwanda zikoreshwa mu Gihugu zazimira;

10° Guhesha agaciro Ikinyarwanda mu ruhando rw’izindi ndimi zikoreshwa mu Gihugu;

11° Guteza imbere Ikinyarwanda mu Rwanda no mu mahanga;

12° Kugira uruhare mu ishyirwaho rya poritiki y’imikoreshereze y’indimi zikoreshwa mu Gihugu no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo;

13° Kwemeza amahame shingiro y’umuco w’u Rwanda nk’isoko n’inkingi by’amajyambere aramba;

14° Kwemeza indangagaciro z’umuco nyarwanda no kugaragaza uruhare rwazo mu bumenyi rusange;

15°Guharanira ko umuco w’u Rwanda uhorana agaciro ukwiye mu burezi n’uburere by’umuryango nyarwanda muri rusange n’iby’urubyiruko by’umwihariko;

16° Kurengera ubusugire bw’umuco w’u Rwanda mu ruhando rw’imico y’ahandi;

17° Kugena indangagaciro zerekeye ubushakashatsi mu nzego zose z’ubugeni n’ubuhanzi;

18° Guteza imbere by’umwihariko inganda ndangamuco;

19° Kugena uburyo buboneye bwo kubika ibimenyetso by’umurage  n’umuco;

20° Kugena uburyo buboneye bwo kurengera ubuhanzi  n’ubuvanganzo;

21° Gukorana n’izindi nzego bihuje inshingano zo mu Gihugu, mu rwego rw’Akarere cyangwa Mpuzamahanga.